اطلاعات پرواز فرودگاه شیرازاطلاعات پروازهای روزانه – فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز

پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای بین المللی
arr-dom

ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت هواپیما ترمینال روز زمان تاریخ
آسمان 3788 تهران نشست(00:23)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 00:20 2016-07-03 00:20:00
آسمان 3870 آبادان نشست(03:12)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 01:20 2016-07-03 01:20:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(03:11)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 02:10 2016-07-03 02:10:00
ماهان 4562 کرمان نشست(07:03)-پایان تحویل بار BAE1 یک شنبه 07:05 2016-07-03 07:05:00
آتا 5287 تهران نشست(06:56)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 07:05 2016-07-03 07:05:00
کاسپین 038 تهران نشست(07:15)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 07:10 2016-07-03 07:10:00
ایر تور 984 تهران نشست(09:13)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 08:10 2016-07-03 08:10:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:29)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 08:35 2016-07-03 08:35:00
ایران ایر 426 تهران نشست(09:33)-پایان تحویل بار A322 یک شنبه 08:40 2016-07-03 08:40:00
ماهان 4589 تهران نشست(09:20)-پایان تحویل بار BAE1 یک شنبه 08:45 2016-07-03 08:45:00
نفت 2524 بهرگان نشست(09:39)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:20 2016-07-03 09:20:00
نفت 2543 سیری نشست(09:04)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:35 2016-07-03 09:35:00
آسمان 3774 تهران نشست(10:08)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:45 2016-07-03 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(10:02)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 09:50 2016-07-03 09:50:00
زاگرس 4139 مشهد نشست(10:39)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 10:30 2016-07-03 10:30:00
ماهان 4563 اهواز نشست(10:58)-پایان تحویل بار BAE1 یک شنبه 11:00 2016-07-03 11:00:00
ماهان 1089 تهران لغو شد A306 یک شنبه 11:05 2016-07-03 11:05:00
کیش ایر 7476 عسلویه نشست(11:13)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 11:30 2016-07-03 11:30:00
آسمان 3776 تهران نشست(12:09)-پایان تحویل بار B727 یک شنبه 11:35 2016-07-03 11:35:00
آسمان 3840 کیش نشست(12:05)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 12:10 2016-07-03 12:10:00
آسمان 3866 ساری نشست(14:33)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 13:25 2016-07-03 13:25:00
آسمان 3834 آبادان نشست(14:07)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 13:55 2016-07-03 13:55:00
آسمان 3806 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 14:35 2016-07-03 14:35:00
ماهان 4557 خارک نشست(15:10)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی یک شنبه 14:55 2016-07-03 14:55:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(15:42)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 15:45 2016-07-03 15:45:00
نفت 2527 اصفهان نشست(16:15)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 16:10 2016-07-03 16:10:00
کیش ایر 7060 کیش لغو شد MD82 یک شنبه 16:45 2016-07-03 16:45:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:33)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:05 2016-07-03 17:05:00
ایر تور 8032 عسلویه نشست(17:43)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:10 2016-07-03 17:10:00
آتا 5223 تهران نشست(17:49)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:25 2016-07-03 17:25:00
قشم ایر 1207 مشهد نشست(17:51)-پایان تحویل بار RJ10 یک شنبه 17:50 2016-07-03 17:50:00
آتا 5289 مشهد نشست(18:25) B737 یک شنبه 18:00 2016-07-03 18:00:00
آسمان 3808 قشم نشست(18:07)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 18:15 2016-07-03 18:15:00
ایران ایر 232 تهران نشست(19:07)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 18:15 2016-07-03 18:15:00
آسمان 3846 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 18:35 2016-07-03 18:35:00
آسمان 3858 مشهد نشست(18:54)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 18:35 2016-07-03 18:35:00
نفت 2526 لاوان نشست(19:07)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 18:40 2016-07-03 18:40:00
آسمان 3782 تهران نشست(19:01)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 18:55 2016-07-03 18:55:00
معراج 2840 تهران لغو شد A320 یک شنبه 19:30 2016-07-03 19:30:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:26)-پایان تحویل بار B737 یک شنبه 20:05 2016-07-03 20:05:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(21:20)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 20:15 2016-07-03 20:15:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:50) MD82 یک شنبه 20:45 2016-07-03 20:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:18)-پایان تحویل بار A300 یک شنبه 21:00 2016-07-03 21:00:00
ایران ایر 424 تهران نشست(21:52)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 21:45 2016-07-03 21:45:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:06)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 21:45 2016-07-03 21:45:00
آتا 5273 تهران نشست(21:59)-پایان تحویل بار MD83 ورودی داخلی یک شنبه 22:00 2016-07-03 22:00:00
قشم ایر 1236 تهران لغو شد F100 یک شنبه 22:00 2016-07-03 22:00:00
آسمان 3786 تهران اعلام ورود (23:10) F100 یک شنبه 23:10 2016-07-03 23:10:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 00:40 2016-07-04 00:40:00
آسمان 3756 اصفهان طبق برنامه AT72 دو شنبه 01:45 2016-07-04 01:45:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 01:45 2016-07-04 01:45:00
کاسپین 038 تهران لغو شد B737 دو شنبه 06:55 2016-07-04 06:55:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 07:40 2016-07-04 07:40:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی دو شنبه 08:00 2016-07-04 08:00:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:30 2016-07-04 08:30:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:35 2016-07-04 08:35:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 08:45 2016-07-04 08:45:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 08:55 2016-07-04 08:55:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 دو شنبه 09:25 2016-07-04 09:25:00
ایران ایر 307 سیری طبق برنامه F100 دو شنبه 09:45 2016-07-04 09:45:00
ایران ایر 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 11:00 2016-07-04 11:00:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 11:05 2016-07-04 11:05:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 11:25 2016-07-04 11:25:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 13:10 2016-07-04 13:10:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 13:30 2016-07-04 13:30:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 13:40 2016-07-04 13:40:00
ماهان 4589 تهران طبق برنامه BAE دو شنبه 15:40 2016-07-04 15:40:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 15:45 2016-07-04 15:45:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 15:45 2016-07-04 15:45:00
آسمان 3786 تهران لغو شد A320 دو شنبه 15:50 2016-07-04 15:50:00
کاسپین 042 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 16:20 2016-07-04 16:20:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 16:40 2016-07-04 16:40:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:30 2016-07-04 17:30:00
کاسپین 4308 مشهد طبق برنامه B737 دو شنبه 18:00 2016-07-04 18:00:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:10 2016-07-04 18:10:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 18:30 2016-07-04 18:30:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:45 2016-07-04 18:45:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:15 2016-07-04 19:15:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2016-07-04 20:15:00
ماهان 4590 مشهد طبق برنامه BAE دو شنبه 20:20 2016-07-04 20:20:00
کاسپین 048 تهران لغو شد MD83 دو شنبه 20:35 2016-07-04 20:35:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:45 2016-07-04 20:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:00 2016-07-04 21:00:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:00 2016-07-04 21:00:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 21:10 2016-07-04 21:10:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:40 2016-07-04 21:40:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:55 2016-07-04 21:55:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:15 2016-07-04 22:15:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:35 2016-07-04 22:35:00

arr-int

ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت هواپیما ترمینال روز زمان تاریخ
ترکیش 884 استانبول نشست(01:41)-پایان تحویل بار A321 یک شنبه 01:40 2016-07-03 01:40:00
قطر 476 دوحه نشست(04:50)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 05:00 2016-07-03 05:00:00
ایران ایر 656 دبی نشست(12:26)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 12:30 2016-07-03 12:30:00
ایران ایر 664 کویت نشست(14:04)-پایان تحویل بار A322 یک شنبه 13:15 2016-07-03 13:15:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:44)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 14:05 2016-07-03 14:05:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 دو شنبه 01:40 2016-07-04 01:40:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 14:05 2016-07-04 14:05:00
ماهان 1191 دبی طبق برنامه B463 دو شنبه 20:30 2016-07-04 20:30:00

arr

ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت هواپیما ترمینال روز زمان تاریخ
آسمان 3788 تهران نشست(00:23)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 00:20 2016-07-03 00:20:00
آسمان 3870 آبادان نشست(03:12)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 01:20 2016-07-03 01:20:00
ترکیش 884 استانبول نشست(01:41)-پایان تحویل بار A321 یک شنبه 01:40 2016-07-03 01:40:00
آسمان 3794 بندر عباس نشست(03:11)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 02:10 2016-07-03 02:10:00
قطر 476 دوحه نشست(04:50)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 05:00 2016-07-03 05:00:00
آتا 5287 تهران نشست(06:56)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 07:05 2016-07-03 07:05:00
ماهان 4562 کرمان نشست(07:03)-پایان تحویل بار BAE1 یک شنبه 07:05 2016-07-03 07:05:00
کاسپین 038 تهران نشست(07:15)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 07:10 2016-07-03 07:10:00
ایر تور 984 تهران نشست(09:13)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 08:10 2016-07-03 08:10:00
آسمان 3772 تهران نشست(09:29)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 08:35 2016-07-03 08:35:00
ایران ایر 426 تهران نشست(09:33)-پایان تحویل بار A322 یک شنبه 08:40 2016-07-03 08:40:00
ماهان 4589 تهران نشست(09:20)-پایان تحویل بار BAE1 یک شنبه 08:45 2016-07-03 08:45:00
نفت 2524 بهرگان نشست(09:39)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:20 2016-07-03 09:20:00
نفت 2543 سیری نشست(09:04)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:35 2016-07-03 09:35:00
آسمان 3774 تهران نشست(10:08)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 09:45 2016-07-03 09:45:00
آسمان 3798 بندر عباس نشست(10:02)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 09:50 2016-07-03 09:50:00
زاگرس 4139 مشهد نشست(10:39)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 10:30 2016-07-03 10:30:00
ماهان 4563 اهواز نشست(10:58)-پایان تحویل بار BAE1 یک شنبه 11:00 2016-07-03 11:00:00
ماهان 1089 تهران لغو شد A306 یک شنبه 11:05 2016-07-03 11:05:00
کیش ایر 7476 عسلویه نشست(11:13)-پایان تحویل بار MD83 یک شنبه 11:30 2016-07-03 11:30:00
آسمان 3776 تهران نشست(12:09)-پایان تحویل بار B727 یک شنبه 11:35 2016-07-03 11:35:00
آسمان 3840 کیش نشست(12:05)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 12:10 2016-07-03 12:10:00
ایران ایر 656 دبی نشست(12:26)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 12:30 2016-07-03 12:30:00
ایران ایر 664 کویت نشست(14:04)-پایان تحویل بار A322 یک شنبه 13:15 2016-07-03 13:15:00
آسمان 3866 ساری نشست(14:33)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 13:25 2016-07-03 13:25:00
آسمان 3834 آبادان نشست(14:07)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 13:55 2016-07-03 13:55:00
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:44)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 14:05 2016-07-03 14:05:00
آسمان 3806 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 14:35 2016-07-03 14:35:00
ماهان 4557 خارک نشست(15:10)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی یک شنبه 14:55 2016-07-03 14:55:00
کیش ایر 7460 کیش نشست(15:42)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 15:45 2016-07-03 15:45:00
نفت 2527 اصفهان نشست(16:15)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 16:10 2016-07-03 16:10:00
کیش ایر 7060 کیش لغو شد MD82 یک شنبه 16:45 2016-07-03 16:45:00
زاگرس 4019 تهران نشست(17:33)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:05 2016-07-03 17:05:00
ایر تور 8032 عسلویه نشست(17:43)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:10 2016-07-03 17:10:00
آتا 5223 تهران نشست(17:49)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 17:25 2016-07-03 17:25:00
قشم ایر 1207 مشهد نشست(17:51)-پایان تحویل بار RJ10 یک شنبه 17:50 2016-07-03 17:50:00
آتا 5289 مشهد نشست(18:25) B737 یک شنبه 18:00 2016-07-03 18:00:00
آسمان 3808 قشم نشست(18:07)-پایان تحویل بار AT72 یک شنبه 18:15 2016-07-03 18:15:00
ایران ایر 232 تهران نشست(19:07)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 18:15 2016-07-03 18:15:00
آسمان 3846 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 18:35 2016-07-03 18:35:00
آسمان 3858 مشهد نشست(18:54)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 18:35 2016-07-03 18:35:00
نفت 2526 لاوان نشست(19:07)-پایان تحویل بار F100 ورودی داخلی یک شنبه 18:40 2016-07-03 18:40:00
آسمان 3782 تهران نشست(19:01)-پایان تحویل بار F100 یک شنبه 18:55 2016-07-03 18:55:00
معراج 2840 تهران لغو شد A320 یک شنبه 19:30 2016-07-03 19:30:00
کاسپین 048 تهران نشست(21:26)-پایان تحویل بار B737 یک شنبه 20:05 2016-07-03 20:05:00
زاگرس 4111 مشهد نشست(21:20)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 20:15 2016-07-03 20:15:00
کیش ایر 7449 مشهد نشست(20:50) MD82 یک شنبه 20:45 2016-07-03 20:45:00
ماهان 1087 تهران نشست(21:18)-پایان تحویل بار A300 یک شنبه 21:00 2016-07-03 21:00:00
ایران ایر 424 تهران نشست(21:52)-پایان تحویل بار A320 یک شنبه 21:45 2016-07-03 21:45:00
زاگرس 4011 تهران نشست(22:06)-پایان تحویل بار MD82 یک شنبه 21:45 2016-07-03 21:45:00
آتا 5273 تهران نشست(21:59)-پایان تحویل بار MD83 ورودی داخلی یک شنبه 22:00 2016-07-03 22:00:00
قشم ایر 1236 تهران لغو شد F100 یک شنبه 22:00 2016-07-03 22:00:00
آسمان 3786 تهران اعلام ورود (23:10) F100 یک شنبه 23:10 2016-07-03 23:10:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 00:40 2016-07-04 00:40:00
ترکیش 884 استانبول طبق برنامه A320 دو شنبه 01:40 2016-07-04 01:40:00
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه AT72 دو شنبه 01:45 2016-07-04 01:45:00
آسمان 3756 اصفهان طبق برنامه AT72 دو شنبه 01:45 2016-07-04 01:45:00
کاسپین 038 تهران لغو شد B737 دو شنبه 06:55 2016-07-04 06:55:00
ایران ایر 234 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 07:40 2016-07-04 07:40:00
معراج 2840 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی دو شنبه 08:00 2016-07-04 08:00:00
آسمان 3792 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:30 2016-07-04 08:30:00
آسمان 3772 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 08:35 2016-07-04 08:35:00
نفت 2502 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 08:45 2016-07-04 08:45:00
آتا 5287 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 08:55 2016-07-04 08:55:00
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه AT72 دو شنبه 09:25 2016-07-04 09:25:00
ایران ایر 307 سیری طبق برنامه F100 دو شنبه 09:45 2016-07-04 09:45:00
ایران ایر 235 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 11:00 2016-07-04 11:00:00
ماهان 1089 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 11:05 2016-07-04 11:05:00
آسمان 3774 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 11:25 2016-07-04 11:25:00
آسمان 3776 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 13:10 2016-07-04 13:10:00
آسمان 3834 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 13:30 2016-07-04 13:30:00
آتا 5265 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 13:40 2016-07-04 13:40:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 14:05 2016-07-04 14:05:00
ماهان 4589 تهران طبق برنامه BAE دو شنبه 15:40 2016-07-04 15:40:00
کیش ایر 7451 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 15:45 2016-07-04 15:45:00
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 15:45 2016-07-04 15:45:00
آسمان 3786 تهران لغو شد A320 دو شنبه 15:50 2016-07-04 15:50:00
کاسپین 042 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 16:20 2016-07-04 16:20:00
آسمان 3846 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 16:40 2016-07-04 16:40:00
زاگرس 4139 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
آتا 5223 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 17:30 2016-07-04 17:30:00
کاسپین 4308 مشهد طبق برنامه B737 دو شنبه 18:00 2016-07-04 18:00:00
ایران ایر 428 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:10 2016-07-04 18:10:00
آسمان 3876 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 18:30 2016-07-04 18:30:00
کیش ایر 7060 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:45 2016-07-04 18:45:00
ایر تور 940 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:15 2016-07-04 19:15:00
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:15 2016-07-04 20:15:00
ماهان 4590 مشهد طبق برنامه BAE دو شنبه 20:20 2016-07-04 20:20:00
ماهان 1191 دبی طبق برنامه B463 دو شنبه 20:30 2016-07-04 20:30:00
کاسپین 048 تهران لغو شد MD83 دو شنبه 20:35 2016-07-04 20:35:00
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 20:45 2016-07-04 20:45:00
ماهان 1087 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 21:00 2016-07-04 21:00:00
آسمان 3788 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:00 2016-07-04 21:00:00
آسمان 3840 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 21:10 2016-07-04 21:10:00
ایران ایر 339 بندر عباس طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:40 2016-07-04 21:40:00
ایر تور 924 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
قشم ایر 1236 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 21:55 2016-07-04 21:55:00
آتا 5273 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:15 2016-07-04 22:15:00
آسمان 3782 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:35 2016-07-04 22:35:00

dep-dom

ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت هواپیما ترمینال روز زمان تاریخ
زاگرس 4118 مشهد پرواز کرد (23:43) A320 شنبه 23:30 2016-07-02 23:30:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:20) F100 یک شنبه 05:00 2016-07-03 05:00:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (06:07) F100 یک شنبه 06:00 2016-07-03 06:00:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد(06:23) AT72 یک شنبه 06:15 2016-07-03 06:15:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد(06:38) F100 یک شنبه 06:30 2016-07-03 06:30:00
ماهان 4562 اهواز پرواز کرد (07:58) BAE یک شنبه 07:45 2016-07-03 07:45:00
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (08:15) MD83 یک شنبه 07:55 2016-07-03 07:55:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (08:25) MD82 یک شنبه 08:20 2016-07-03 08:20:00
ایر تور 8033 عسلویه پرواز کرد(10:13) MD82 یک شنبه 09:00 2016-07-03 09:00:00
ماهان 4556 خارک پرواز کرد (10:19) BAE یک شنبه 09:30 2016-07-03 09:30:00
آسمان 3865 ساری پرواز کرد (10:28) F100 یک شنبه 09:35 2016-07-03 09:35:00
نفت 2525 بهرگان پرواز کرد (10:24) F100 یک شنبه 10:00 2016-07-03 10:00:00
نفت 2544 اصفهان/سیری پرواز کرد (10:01) F100 ورودی داخلی یک شنبه 10:15 2016-07-03 10:15:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد(10:57) F100 یک شنبه 10:30 2016-07-03 10:30:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (11:13) F100 یک شنبه 10:45 2016-07-03 10:45:00
زاگرس 4138 مشهد پرواز کرد (11:58) MD82 یک شنبه 11:30 2016-07-03 11:30:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 11:45 2016-07-03 11:45:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد (11:42) BAE یک شنبه 11:45 2016-07-03 11:45:00
کیش ایر 7477 عسلویه پرواز کرد (11:59) MD83 یک شنبه 12:00 2016-07-03 12:00:00
ماهان 1088 تهران لغو شد A306 یک شنبه 12:10 2016-07-03 12:10:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (13:07) B727 یک شنبه 12:45 2016-07-03 12:45:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد (13:44) A320 یک شنبه 13:30 2016-07-03 13:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (15:15) MD82 یک شنبه 14:05 2016-07-03 14:05:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (15:05) F100 یک شنبه 15:00 2016-07-03 15:00:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (15:25) F100 یک شنبه 15:15 2016-07-03 15:15:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد (15:57) BAE ورودی داخلی یک شنبه 15:40 2016-07-03 15:40:00
آسمان 3845 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 15:45 2016-07-03 15:45:00
نفت 2527 لاوان پرواز کرد (16:51) F100 ورودی داخلی یک شنبه 16:30 2016-07-03 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (16:46) MD82 یک شنبه 16:45 2016-07-03 16:45:00
کیش ایر 7061 کیش لغو شد MD82 یک شنبه 17:30 2016-07-03 17:30:00
ایر تور 985 تهران پرواز کرد(18:35) MD82 یک شنبه 18:00 2016-07-03 18:00:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:46) A320 یک شنبه 18:15 2016-07-03 18:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:58) MD82 یک شنبه 18:20 2016-07-03 18:20:00
قشم ایر 1206 مشهد پرواز کرد (19:16) RJ10 یک شنبه 18:40 2016-07-03 18:40:00
آسمان 3755 اصفهان پرواز کرد (19:13) AT72 یک شنبه 19:00 2016-07-03 19:00:00
آتا 5290 مشهد پرواز کرد (19:30) B737 یک شنبه 19:00 2016-07-03 19:00:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد(19:54) F100 یک شنبه 19:15 2016-07-03 19:15:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (20:01) F100 یک شنبه 19:30 2016-07-03 19:30:00
نفت 2526 اصفهان پرواز کرد (19:54) F100 خروجی داخلی یک شنبه 19:40 2016-07-03 19:40:00
معراج 2841 تهران لغو شد A320 یک شنبه 20:15 2016-07-03 20:15:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (21:05) F100 یک شنبه 21:00 2016-07-03 21:00:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد(22:27) B737 یک شنبه 21:05 2016-07-03 21:05:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد(22:28) A320 یک شنبه 21:15 2016-07-03 21:15:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (22:08) MD82 یک شنبه 21:45 2016-07-03 21:45:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:32) A306 یک شنبه 22:00 2016-07-03 22:00:00
ایران ایر 425 تهران پرواز کرد (22:56) A320 یک شنبه 22:30 2016-07-03 22:30:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:14) MD82 یک شنبه 22:40 2016-07-03 22:40:00
قشم ایر 1237 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی یک شنبه 22:45 2016-07-03 22:45:00
آتا 5274 تهران پرواز کرد (23:05) MD82 ورودی داخلی یک شنبه 23:00 2016-07-03 23:00:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 04:30 2016-07-04 04:30:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 05:00 2016-07-04 05:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 06:00 2016-07-04 06:00:00
کاسپین 039 تهران لغو شد B737 دو شنبه 07:50 2016-07-04 07:50:00
ایران ایر 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 08:15 2016-07-04 08:15:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی دو شنبه 08:45 2016-07-04 08:45:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:15 2016-07-04 09:15:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 09:30 2016-07-04 09:30:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 09:40 2016-07-04 09:40:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 10:10 2016-07-04 10:10:00
ایران ایر 306 سیری طبق برنامه F100 دو شنبه 10:20 2016-07-04 10:20:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 10:50 2016-07-04 10:50:00
ایران ایر 235 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 11:35 2016-07-04 11:35:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 12:10 2016-07-04 12:10:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 12:30 2016-07-04 12:30:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 14:40 2016-07-04 14:40:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 15:00 2016-07-04 15:00:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 15:30 2016-07-04 15:30:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
آسمان 3785 تهران لغو شد A320 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
کاسپین 043 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 17:15 2016-07-04 17:15:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 17:45 2016-07-04 17:45:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 18:10 2016-07-04 18:10:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:20 2016-07-04 18:20:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:55 2016-07-04 18:55:00
کاسپین 4309 مشهد طبق برنامه B737 دو شنبه 19:00 2016-07-04 19:00:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 19:30 2016-07-04 19:30:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 19:45 2016-07-04 19:45:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:45 2016-07-04 19:45:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی دو شنبه 20:15 2016-07-04 20:15:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:15 2016-07-04 21:15:00
ماهان 4588 تهران طبق برنامه BAE دو شنبه 21:15 2016-07-04 21:15:00
ماهان 4591 مشهد طبق برنامه BAE دو شنبه 21:20 2016-07-04 21:20:00
کاسپین 049 تهران لغو شد MD83 دو شنبه 21:35 2016-07-04 21:35:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 22:00 2016-07-04 22:00:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 22:15 2016-07-04 22:15:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:25 2016-07-04 22:25:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:30 2016-07-04 22:30:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:40 2016-07-04 22:40:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:45 2016-07-04 22:45:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 23:00 2016-07-04 23:00:00

dep-int

ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت هواپیما ترمینال روز زمان تاریخ
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(03:04) A321 یک شنبه 02:35 2016-07-03 02:35:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (06:21) A320 یک شنبه 06:00 2016-07-03 06:00:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد(10:38) MD82 یک شنبه 09:30 2016-07-03 09:30:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:36) A320 یک شنبه 14:45 2016-07-03 14:45:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد(20:25) A320 یک شنبه 19:05 2016-07-03 19:05:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 دو شنبه 02:35 2016-07-04 02:35:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 14:45 2016-07-04 14:45:00
ماهان 1190 دبی طبق برنامه B463 دو شنبه 16:30 2016-07-04 16:30:00

dep

ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت هواپیما ترمینال روز زمان تاریخ
زاگرس 4118 مشهد پرواز کرد (23:43) A320 شنبه 23:30 2016-07-02 23:30:00
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد(03:04) A321 یک شنبه 02:35 2016-07-03 02:35:00
آسمان 3771 تهران پرواز کرد (05:20) F100 یک شنبه 05:00 2016-07-03 05:00:00
آسمان 3773 تهران پرواز کرد (06:07) F100 یک شنبه 06:00 2016-07-03 06:00:00
قطر 477 دوحه پرواز کرد (06:21) A320 یک شنبه 06:00 2016-07-03 06:00:00
آسمان 3839 کیش پرواز کرد(06:23) AT72 یک شنبه 06:15 2016-07-03 06:15:00
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد(06:38) F100 یک شنبه 06:30 2016-07-03 06:30:00
ماهان 4562 اهواز پرواز کرد (07:58) BAE یک شنبه 07:45 2016-07-03 07:45:00
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (08:15) MD83 یک شنبه 07:55 2016-07-03 07:55:00
آتا 5288 تهران پرواز کرد (08:25) MD82 یک شنبه 08:20 2016-07-03 08:20:00
ایر تور 8033 عسلویه پرواز کرد(10:13) MD82 یک شنبه 09:00 2016-07-03 09:00:00
ماهان 4556 خارک پرواز کرد (10:19) BAE یک شنبه 09:30 2016-07-03 09:30:00
ایران ایر 665 کویت پرواز کرد(10:38) MD82 یک شنبه 09:30 2016-07-03 09:30:00
آسمان 3865 ساری پرواز کرد (10:28) F100 یک شنبه 09:35 2016-07-03 09:35:00
نفت 2525 بهرگان پرواز کرد (10:24) F100 یک شنبه 10:00 2016-07-03 10:00:00
نفت 2544 اصفهان/سیری پرواز کرد (10:01) F100 ورودی داخلی یک شنبه 10:15 2016-07-03 10:15:00
آسمان 3857 مشهد پرواز کرد(10:57) F100 یک شنبه 10:30 2016-07-03 10:30:00
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (11:13) F100 یک شنبه 10:45 2016-07-03 10:45:00
زاگرس 4138 مشهد پرواز کرد (11:58) MD82 یک شنبه 11:30 2016-07-03 11:30:00
آسمان 3805 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 11:45 2016-07-03 11:45:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد (11:42) BAE یک شنبه 11:45 2016-07-03 11:45:00
کیش ایر 7477 عسلویه پرواز کرد (11:59) MD83 یک شنبه 12:00 2016-07-03 12:00:00
ماهان 1088 تهران لغو شد A306 یک شنبه 12:10 2016-07-03 12:10:00
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (13:07) B727 یک شنبه 12:45 2016-07-03 12:45:00
ایران ایر 233 تهران پرواز کرد (13:44) A320 یک شنبه 13:30 2016-07-03 13:30:00
ایران ایر 427 تهران پرواز کرد (15:15) MD82 یک شنبه 14:05 2016-07-03 14:05:00
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:36) A320 یک شنبه 14:45 2016-07-03 14:45:00
آسمان 3807 قشم پرواز کرد (15:05) F100 یک شنبه 15:00 2016-07-03 15:00:00
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (15:25) F100 یک شنبه 15:15 2016-07-03 15:15:00
ماهان 4588 تهران پرواز کرد (15:57) BAE ورودی داخلی یک شنبه 15:40 2016-07-03 15:40:00
آسمان 3845 کیش لغو شد AT72 یک شنبه 15:45 2016-07-03 15:45:00
نفت 2527 لاوان پرواز کرد (16:51) F100 ورودی داخلی یک شنبه 16:30 2016-07-03 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (16:46) MD82 یک شنبه 16:45 2016-07-03 16:45:00
کیش ایر 7061 کیش لغو شد MD82 یک شنبه 17:30 2016-07-03 17:30:00
ایر تور 985 تهران پرواز کرد(18:35) MD82 یک شنبه 18:00 2016-07-03 18:00:00
زاگرس 4018 تهران پرواز کرد (18:46) A320 یک شنبه 18:15 2016-07-03 18:15:00
آتا 5224 تهران پرواز کرد (18:58) MD82 یک شنبه 18:20 2016-07-03 18:20:00
قشم ایر 1206 مشهد پرواز کرد (19:16) RJ10 یک شنبه 18:40 2016-07-03 18:40:00
آسمان 3755 اصفهان پرواز کرد (19:13) AT72 یک شنبه 19:00 2016-07-03 19:00:00
آتا 5290 مشهد پرواز کرد (19:30) B737 یک شنبه 19:00 2016-07-03 19:00:00
ایران ایر 657 دبی پرواز کرد(20:25) A320 یک شنبه 19:05 2016-07-03 19:05:00
آسمان 3825 اهواز پرواز کرد(19:54) F100 یک شنبه 19:15 2016-07-03 19:15:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (20:01) F100 یک شنبه 19:30 2016-07-03 19:30:00
نفت 2526 اصفهان پرواز کرد (19:54) F100 خروجی داخلی یک شنبه 19:40 2016-07-03 19:40:00
معراج 2841 تهران لغو شد A320 یک شنبه 20:15 2016-07-03 20:15:00
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (21:05) F100 یک شنبه 21:00 2016-07-03 21:00:00
کاسپین 049 تهران پرواز کرد(22:27) B737 یک شنبه 21:05 2016-07-03 21:05:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد(22:28) A320 یک شنبه 21:15 2016-07-03 21:15:00
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (22:08) MD82 یک شنبه 21:45 2016-07-03 21:45:00
ماهان 1086 تهران پرواز کرد (22:32) A306 یک شنبه 22:00 2016-07-03 22:00:00
ایران ایر 425 تهران پرواز کرد (22:56) A320 یک شنبه 22:30 2016-07-03 22:30:00
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:14) MD82 یک شنبه 22:40 2016-07-03 22:40:00
قشم ایر 1237 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی یک شنبه 22:45 2016-07-03 22:45:00
آتا 5274 تهران پرواز کرد (23:05) MD82 ورودی داخلی یک شنبه 23:00 2016-07-03 23:00:00
ترکیش 885 استانبول طبق برنامه A320 دو شنبه 02:35 2016-07-04 02:35:00
آسمان 3791 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 04:30 2016-07-04 04:30:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 05:00 2016-07-04 05:00:00
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 06:00 2016-07-04 06:00:00
کاسپین 039 تهران لغو شد B737 دو شنبه 07:50 2016-07-04 07:50:00
ایران ایر 234 بندر لنگه طبق برنامه F100 دو شنبه 08:15 2016-07-04 08:15:00
معراج 2841 تهران طبق برنامه A320 ورودی داخلی دو شنبه 08:45 2016-07-04 08:45:00
نفت 2503 خارک طبق برنامه F100 ورودی داخلی دو شنبه 09:15 2016-07-04 09:15:00
آسمان 3775 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 09:30 2016-07-04 09:30:00
آتا 5266 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 09:40 2016-07-04 09:40:00
آسمان 3833 آبادان طبق برنامه AT72 دو شنبه 10:10 2016-07-04 10:10:00
ایران ایر 306 سیری طبق برنامه F100 دو شنبه 10:20 2016-07-04 10:20:00
آسمان 3845 کیش طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 10:50 2016-07-04 10:50:00
ایران ایر 235 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 11:35 2016-07-04 11:35:00
ماهان 1088 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 12:10 2016-07-04 12:10:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه B727 ورودی داخلی دو شنبه 12:30 2016-07-04 12:30:00
آتا 5288 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 14:40 2016-07-04 14:40:00
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه A320 دو شنبه 14:45 2016-07-04 14:45:00
آسمان 3875 زاهدان طبق برنامه F100 دو شنبه 15:00 2016-07-04 15:00:00
آسمان 3781 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 15:30 2016-07-04 15:30:00
ماهان 1190 دبی طبق برنامه B463 دو شنبه 16:30 2016-07-04 16:30:00
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
آسمان 3785 تهران لغو شد A320 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
کیش ایر 7450 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 16:45 2016-07-04 16:45:00
کاسپین 043 تهران طبق برنامه MD83 دو شنبه 17:15 2016-07-04 17:15:00
زاگرس 4138 مشهد طبق برنامه A320 دو شنبه 17:45 2016-07-04 17:45:00
آسمان 3839 کیش طبق برنامه AT72 دو شنبه 18:10 2016-07-04 18:10:00
آتا 5224 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:20 2016-07-04 18:20:00
ایران ایر 338 بندر عباس طبق برنامه MD82 دو شنبه 18:55 2016-07-04 18:55:00
کاسپین 4309 مشهد طبق برنامه B737 دو شنبه 19:00 2016-07-04 19:00:00
آسمان 3777 تبریز طبق برنامه F100 دو شنبه 19:30 2016-07-04 19:30:00
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 19:45 2016-07-04 19:45:00
کیش ایر 7061 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 19:45 2016-07-04 19:45:00
ایر تور 941 تهران طبق برنامه MD82 ورودی داخلی دو شنبه 20:15 2016-07-04 20:15:00
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:15 2016-07-04 21:15:00
ماهان 4588 تهران طبق برنامه BAE دو شنبه 21:15 2016-07-04 21:15:00
ماهان 4591 مشهد طبق برنامه BAE دو شنبه 21:20 2016-07-04 21:20:00
کاسپین 049 تهران لغو شد MD83 دو شنبه 21:35 2016-07-04 21:35:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه A320 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه MD82 دو شنبه 21:45 2016-07-04 21:45:00
ماهان 1086 تهران طبق برنامه A306 دو شنبه 22:00 2016-07-04 22:00:00
آسمان 3883 اهواز طبق برنامه AT72 ورودی داخلی دو شنبه 22:15 2016-07-04 22:15:00
ایران ایر 429 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:25 2016-07-04 22:25:00
ایر تور 925 مشهد طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:30 2016-07-04 22:30:00
قشم ایر 1237 تهران طبق برنامه F100 دو شنبه 22:40 2016-07-04 22:40:00
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 22:45 2016-07-04 22:45:00
آتا 5274 تهران طبق برنامه MD82 دو شنبه 23:00 2016-07-04 23:00:00